Zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů 1-část

20. prosince 2006 v 13:46 | Klára |  Labradoři v akci
Zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů

16.04.2006
Platný od 1.6.2006

VŠEOBECNÁ ČÁST

1. Účel zkoušek

Zákon o myslivosti a předpisy vydané na jeho realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelné psy.
Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, nebo vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněnou spárkatou zvěř, nebo prokázat vlohy pro práci pod zemí. Kromě toho se na zkouškách zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým činitelem při jejich čistokrevném chovu. Tyto vlohy se zkoušejí na zkouškách vloh (ZV), které jsou obsaženy v těchto zkušebních řádech. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi mladší 10 měsíců.
Pro zjišťování upotřebitelnosti psů loveckých plemen slouží všechny zkoušky, na kterých jsou zkoušeny disciplíny potřebné pro loveckou upotřebitelnost.
Nejvyšším druhem zkoušek psů jsou všestranné zkoušky, na kterých se prokazuje mnohostranná použitelnost psa pro loveckou praxi.
Nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech.
Zkoušky jsou veřejné.

2. Pověření k organizování zkoušek

Provádění zkoušek lovecké upotřebitelnosti zajišťuje Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) na základě Pověření č.1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZ ČR) s účinnosti od 1.7.2002 pod č.j.6725/2002- 5050.
Ostatní zkoušky, které jsou obsaženy v tomto zkušebním řádu zajišťuje ČMMJ.
V rámci ČMMJ mají právo organizovat zkoušky tyto složky :
  1. okresní myslivecké spolky (dále jen OMS) v obvodu jejich územní působnosti,
  2. sekretariát ČMMJ, pokud z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ zabezpečuje vrcholnou celostátní kynologickou akci,
Pokud je klub chovatelů loveckých psů kolektivním členem ČMMJ, pak zkoušky příslušného plemene psů pořádané pro členy tohoto klubu organizuje klub ve spolupráci s OMS, v jehož územním obvodu se tyto zkoušky mají konat.

3. Plánování zkoušek a soutěží

OMS a chovatelské kluby jsou povinny nahlásit plán připravovaných zkoušek sekretariátu ČMMJ nejpozději do 31.10. předcházejícího roku. Pořádání zkoušek, které nebyly uvedeny ve zveřejněném plánu zkoušek, není přípustné. Změnit lze pouze termín a místo zkoušek.
Požadavky na konání Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajského musí OMS předložit ČMMJ nejpozději do 31.8. předcházejícího roku.
V plánu kynologických akcí musí být uveden druh, datum a okres konání zkoušek.
ČMMJ zveřejňuje plán zkoušek do 31.3. ve Věstníku ČMMJ, časopisu Myslivost a předkládá je ve stejném termínu MZ ČR. Případnou změnu termínu je pořadatel povinen nahlásit nejdéle do 15 dní předem ČMMJ, které ji ihned nahlásí MZ ČR ve smyslu pověření.

4. Účast na zkouškách

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a po dosažení věku minimálně10 měsíců. Při norování,FT retrieverů a zkouškách barvářů 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek.
Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let.
Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise (přihláška ke zkouškám lov.psů) do termínu, který je uveden v propozicích. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. Výši poplatku stanoví pořadatel.OMS ČMMJ vyrozumí písemně všechny žadatele o tom, zda jimi přihlášený pes byl ke zkouškám zařazen či nikoliv s poučením, že mohou do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění podat námitky OMS ČMMJ, který ve věci rozhodne. V případě, že dojde ke změně termínu nebo místa konání zkoušek, vyrozumí všechny žadatele, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni, nejméně 15 dní předem. Ve stejné lhůtě vyrozumí o změně termínu též sekretariát ČMMJ, který vyrozumí MZ ČR.
Majitel přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu a že ručí za škody způsobené jeho psem. Budou-li dodatečně zjištěny nesprávné údaje na přihlášce, získané ocenění na zkoušce ztrácí platnost a proti majiteli psa budou vyvozeny závěry.
Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.
Držitel loveckého lístku střílí zvěř před psem zpravidla sám. Vůdci psa, který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech přidělí rozhodčí náhradního střelce. Zásadně je nepřípustné, aby střílel sám rozhodčí.
Zkoušek se mohou zúčastnit psi v majetku cizích státních příslušníkůa musí být zapsáni v uznaných plemenných knihách F.C.I.

5. Přehlídka psů

Před zahájením zkoušek nebo soutěže nastoupí všichni přihlášení psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku. Při přehlídce musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný veterinární atest.
Po přehlídce a veterinární prohlídce vyloučí vrchní rozhodčí ze zkoušek :
  1. psy, jejichž původ a totžnost není možné dokázat průkazem původu,
  2. psy, kteří jsou v majetku vůdců, kterým byla rozhodnutím disciplinárních orgánů uloženo disciplinární opatření na úseku výcviku,
  3. psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé,
  4. feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé feny, které nemohou být zásadně připuštěné na zkoušky ani ve zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední.
Vady a odchylky povahy fyziologické, psychické nebo odchylky instinktu nepříznivě ovlivňující upotřebitelnost psa, které se projevily během zkoušek, je rozhodčí povinen zapsat do soudcovské tabulky. K ostatním vadám zevnějšku, které nesnižují praktický výkon se při přehlídce ani během zkoušky nepřihlíží a psi s jinými vadami než jsou výše uvedené, nesmějí být ze zkoušek vyloučeni.

6. Pořadí zkoušených psů

Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losováním. Rozdělení psů do skupin určuje vylosované pořadové číslo. Vůdce, který vede více než jednoho psa bude losovat jako první. Vrchní rozhodčí jeho dalšího psa (psy) zařadí do téže skupiny podle vlastní úvahy. Pořadí psů na pobarvené stopě a vlečkách v lesese určuje losováním, vždy až po založení barvy či vlečky.
Vrchní rozhodčí rozdělí rozhodčí do jednotlivých skupin podle zkoušených disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení veřejně vyhlásí.
Vůdce může během zkoušek z vážných důvodů odstoupit. V tomto případě se účast na zkouškách nezapisuje do průkazu původu, ale zaznamenává se v soudcovské tabulce, přihlášce a přehledu výsledků. Totéž platí i pro psa, který neobstál.

7. Organizace zkoušek

Pořadatel je povinen zabezpečit organizaci zkoušek tak, aby jejich průběh byl plynulý a regulérní. Pořadatel je povinen oznámit konání zkoušek příslušné veterinární správě. Určí zodpovědného vedoucího zkoušek a dá mu k dispozici potřebný počet pomocníků. Vedoucí zkoušek musí zajistit všechny pokyny vrchního rozhodčího. Jakékoli zásahy do výkonu rozhodčích, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek, jsou nepřípustné.
Pořadatel (pokud nedeleguje sám) je povinen poslat nejpozději 3 týdny před konáním zkoušek delegujícímu orgánu dostatečný počet propozic.
Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané spolu s chovatelským klubem jsou delegováni sekretariátem ČMMJ na návrh tohoto klubu. Na zkoušky se zadáním titulu CACIT a res.CACIT se čekatelé nedelegují.
Před zahájením zkoušek je pořadatel povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu trojmo vyplněné soudcovské tabulky, vyplněnou přihlášku na zkoušky a dvakrát tiskopis "Přehled výsledků zkoušek".
Zjistí-li sbor rozhodčích, že zkoušky nejsou dostatečně připravené, může vrchní rozhodčí jejich průběh zastavit. Výsledek takových zkoušek je neplatný a pořadatel je povinen nést všechny náklady, včetně nákladů za delegování rozhodčích, případně i nároky vůdců psů.
Pořadatel zajistí dopravní prostředek pro vrchního rozhodčího a ředitele zkoušek k rychlejšímu přechodu od jedné skupiny ke druhé. Pořadatel ani vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů ve skupině.

8. Rozhodčí a čekatelé

Na zkoušky mohou být delegováni pouze rozhodčí a čekatelé, kteří jsou uvedeni v platném seznamu vydaném ČMMJ pro příslušný rok a mají požadovanou aprobaci pro tyto zkoušky. Platný seznam rozhodčích a čekatelů musí být v průběhu zkoušek vrchnímu rozhodčímu k dispozici. Rozhodčí a čekatele pro zkoušky jmenuje a odvolává ČMMJ. V případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení zkušebního řádu a případ je v řízení, pozastaví ČMMJ výkon jeho činnosti do vyřešení případu.
Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen nejpozději do3 dnů po obdržení delegačního lístku písemně oznámit delegujícícmu orgánu, zda delegaci přijímá. V opačném případě musí delegujícímu orgánu oznámit důvody nepřijetí delegace.
Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na zkoušky, je vrchní rozhodčí povinen to oznámit ČMMJ i delegujícímu orgánu v tiskopisu "Přehled výsledků zkoušek", aby mohly být z této nedisciplinovanosti vyvozeny důsledky.
Delegující orgány za rozhodčího, který nepotvrdil včas přijetí delegace, deleguje náhradníka. Vrchní rozhodčí je před zahájením zkoušek povinen ověřit si pravdivost delegačních listů rozhodčích a čekatelů.
Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo čekatelé předávali delegační listy mezi sebou. Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu určuje náhradníky jen delegující orgán. Rozhodčí smí posuzovat v jednom dni pouze na jedněch zkouškách.
Rozhodčí nebo čekatelé, kteří se hrubě chovají, neznají zkušební řády, při posuzování někoho úmyslně poškodí, prosazují určité plemeno nebo nemístnými poznámkami kritizují nebo podceňují určité plemeno, vystavují se postihu.
Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ. Každá nevěcná kritika rozhodčího ze strany vůdce nebo diváků, která by mohla snížit autoritu rozhodčího nebo význam zkoušek a lovecké kynologie, musí být vrchním rozhodčím hlášena ČMMJ, aby z ní mohly být vyvozeny důsledky.
Delegovaným rozhodčím přísluší za výkon funkce kromě cestovného odměna. Čekatelé se zkoušek účastní bez nároku na cestovné a odměnu.
Pro každou skupinu psů deleguje příslušný orgán dva rozhodčí. Čekatelé jsou bráni mimo stanovený počet rozhodčích. Rozhodčí, kterému je čekatel přidělen, musí mu poskytnout možnost samostatně posuzovat výkony psů a navrhovat jejich ohodnocení. Musí čekatele usměrňovat a poradit mu při výkladu zkušebního řádu. Čekatel nesmí sám posoudit a ohodnotit psa. Za ohodnocení výkonu psa zodpovídá výhradně rozhodčí.
Čekatel je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu tiskopis "Potvrzení o hospitaci", na kterém vrchní rozhodčí společně s rozhodčím, kterému byl čekatel přidělen, zapíší ohodnocení čekatele a podepíší se.
Sekretariát ČMMJ rozhodčí a čekatele jmenuje, odvolává, případně pozastavuje jejich činnost.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama